Zarządzanie dla inżynierów

Zarządzanie dla inżynierów

Studia stacjonarne (dzienne) drugiego stopnia

  • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra

zakres:

  • menedżer jakości i lean management
  • analiza danych w procesach biznesowych

Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia

  • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra

zakres:

  • menedżer jakości i lean management
  • analiza danych w procesach biznesowych

Wybrane przedmioty:

język angielski specjalistyczny, ekonomia menedżerska, modelowanie dla biznesu, prawo pracy, psychologia zarządzania, komunikacja i etykieta w biznesie, marketing w mediach cyfrowych, zarządzanie projektami, rachunkowość menedżerska, warsztat kompetencji menedżerskich

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie dla inżynierów posiada kompetencje menedżerskie niezbędne do rozwiązywania problemów typowych dla procesów zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami w sektorze przemysłowym i usługowym.  Po ukończeniu studiów ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa, zarządzania procesowego, projektowego oraz jakością  a także koncepcji, metod i instrumentów zarządzania strategicznego i operacyjnego. Posiada umiejętności w zakresie analizy, interpretacji i modelowania procesów biznesowych oraz wykorzystania metod i narzędzi zarządzania do rozwiązywania problemów organizacyjnych. Potrafi ocenić efekty rynkowe i społeczne podejmowanych decyzji oraz przedsięwzięć, a także samodzielnie i zespołowo realizować zadania i projekty biznesowe. Skutecznie nawiązuje i kształtuje relacje interpersonalne i biznesowe oraz posiada umiejętności komunikacyjne i przywódcze umożliwiające zarządzanie zespołami ludzkimi.

Perspektywy rozwoju kariery

Absolwenci kierunku Zarządzanie dla inżynierów to osoby potrafiące zdyskontować wiedzę i umiejętności uzyskane podczas studiów do odpowiedzialnej realizacji ról menedżerskich i jednocześnie własnego rozwoju osobistego. Studia na tym kierunku przygotowują do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerskich średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kształcenie w zakresie menedżer jakości i lean management dodatkowo umożliwia wykonywanie pracy na stanowiskach: specjalista/menedżer/inżynier ds. jakości/systemów zarządzania jakością, lean manager, specjalista ds. doskonalenia procesów, audytor/kontroler wewnętrzny. Kształcenie w zakresie analiza danych w procesach biznesowych dodatkowo umożliwia wykonywanie pracy na stanowiskach: analityk biznesowy, analityk danych,  specjalista CRM, specjalista z zakresu doskonalenia procesów.