Architektura

Architektura

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

  • 4-letnie (8 semestrów – w tym jeden semestr praktyki zawodowej)
    studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera architekta

W czasie trwania studiów pierwszego stopnia studenci są zobowiązani do odbycia praktyk: praktyki inwentaryzacyjno-architektonicznej, praktyki urbanistycznej, pleneru rysunkowo-malarskiego, praktyki zawodowej.

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
historia architektury i urbanistyki, rysunek odręczny i malarstwo, barwa i techniki wizualizacji, projektowanie architektoniczno-urbanistyczne: w kontekście krajobrazu kulturowego, w kontekście historycznym, w obszarach rewitalizowanych, projekt niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, projektowanie jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych, architektura mieszkaniowa, projektowanie architektury wnętrz, planowanie przestrzenne, projektowanie wielofunkcyjnych obiektów architektonicznych w obszarze o wysokiej intensywności, projektowanie architektury usługowej w krajobrazie, projektowanie struktur śródmiejskich i miejskich, projektowanie architektury osadnictwa wiejskiego, cyfrowe techniki inwentaryzacji architektonicznej i urbanistycznej, modelowanie architektoniczne, architektura współczesna, konstrukcje budowlane, organizacja i zarządzanie procesami inwestycyjnymi, prawo budowlane.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci nabywają podstawową wiedzę inżynierską z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, projektowania ruralistycznego, projektowania wnętrz i projektowania specjalistycznego wynikającego z uwarunkowań lokalnych, rysunku odręcznego i malarstwa, teorii i historii architektury i urbanistyki, ochrony środowiska i ekologii, architektury krajobrazu, planowania przestrzennego, cyfrowych technik inwentaryzacji architektonicznej, ochrony dziedzictwa, kulturoznawstwa, prawa budowlanego, ekonomiki oraz organizacji procesu inwestycyjnego i procesu projektowego w kraju i państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także umiejętności kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Są przygotowani do wykonywania zawodu inżyniera architekta w zakresie projektowania podstawowych obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem, podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracowników pomocniczych w wykonawstwie i nadzorze budowlanym oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Studia stacjonarne (dzienne) drugiego stopnia

  • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta

W czasie trwania studiów pierwszego stopnia studenci są zobowiązani do odbycia praktyk: praktyki inwentaryzacyjno-architektonicznej, praktyki urbanistycznej, pleneru rysunkowo-malarskiego, praktyki zawodowej.

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
akustyka architektoniczna i urbanistyczna, planowanie miast i osiedli, prawo w procesie inwestycyjnym,
współczesne ustroje konstrukcyjne, projektowanie zieleni i małych form architektonicznych, architektura obiektów użyteczności publicznej, projektowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, cyfrowa integracja procesów projektowania, projektowanie zrównoważone, rewitalizacja środowiska zurbanizowanego, projektowanie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w strukturze miejskiej i podmiejskiej, archeologia i teoria konserwatorstwa, projektowanie konserwatorskie.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach drugiego stopnia
Absolwenci nabywają zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, planowania przestrzennego i projektowania specjalistycznego wynikającego z uwarunkowań lokalnych, projektowania konserwatorskiego, archeologii i teorii konserwatorstwa, prawa w procesie inwestycyjnym, stosowania procedur opracowania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników funkcjonalnych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych, społecznych, ergonomicznych, bezpieczeństwa i komfortu użytkowania, a także umiejętności rozwiązywania złożonych problemów projektowych, opracowywania i realizacji programów badawczych, podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z architekturą i urbanistyką. Są przygotowani do pracy w pracowniach projektowania architektonicznego i urbanistycznego, jednostkach administracji samorządowej i państwowej oraz w instytutach badawczych, a także do podjęcia pracy twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, wykonywania samodzielnych funkcji w projektowaniu, kierowania pracami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w zespołach projektowych.

Dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta w Politechnice Świętokrzyskiej są uznawane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Ukończenie studiów na kierunku architektura otwiera absolwentom możliwość osiągnięcia uprawnień zawodowych określonych w przepisach prawnych.