Architektura

Architektura

Studia stacjonarne (dzienne)

  • 4-letnie (8 semestrów – w tym jeden semestr praktyki zawodowej)
    studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera architekta
  • 1,5-roczne (3 semestry)
    studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta

Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci nabywają podstawową wiedzę inżynierską z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji budowlanych, fizyki budowli, projektowania architektonicznego i urbanistycznego, prawa budowlanego, ekonomiki oraz organizacji procesu inwestycyjnego i procesu projektowego w kraju i państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także umiejętności kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Są przygotowani do wykonywania zawodu inżyniera architekta w zakresie projektowania podstawowych obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem, podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracowników pomocniczych w wykonawstwie i nadzorze budowlanym oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

Absolwenci nabywają zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, prac konserwatorskich i planowania przestrzennego, stosowania procedur opracowania projektów obiektów architektonicznych, z uwzględnieniem czynników funkcjonalnych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych, społecznych, ergonomicznych, bezpieczeństwa i komfortu użytkowania, a także umiejętności rozwiązywania złożonych problemów projektowych, opracowywania i realizacji programów badawczych, podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z architekturą i urbanistyką. Są przygotowani do pracy w pracowniach projektowania architektonicznego i urbanistycznego, jednostkach administracji samorządowej i państwowej oraz w instytutach badawczych, a także do podjęcia pracy twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, wykonywania samodzielnych funkcji w projektowaniu, kierowania pracami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w zespołach projektowych.