Energetyka

Energetyka

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

  • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
geometria i grafika inżynierska, mechanika techniczna, termodynamika techniczna, mechanika płynów, materiałoznawstwo, elektrotechnika, instalacje elektryczne, technika wysokich napięć, przesyłanie energii elektrycznej, maszyny elektryczne, energoelektronika, podstawy automatyki, podstawy metrologii, podstawy projektowania, energetyka odnawialna i ochrona środowiska, podstawy procesów konwersji energii, gospodarka energetyczna i elektroenergetyczna, modelowanie i symulacja komputerowa, zarządzanie w przedsiębiorstwach energetycznych, ochrona własności intelektualnej.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie technologii energetyki odnawialnej i eksploatacji urządzeń w elektroenergetyce pozwalające na nadzorowanie procesów związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii, programowaniem rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej, modernizacji procesów i urządzeń oraz tworzenia i zarządzania małą firmą sektora energetycznego. Posiadają podstawowe umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów współczesnej elektroenergetyki w jednostkach samorządowych, również z wykorzystaniem niekonwencjonalnych (w tym szczególnie odnawialnych) źródeł energii oraz problematyki zmniejszenia zagrożeń środowiska. Mogą planować i projektować rozwój terenowej gospodarki energetycznej w oparciu o miejscowe, źródła ekologiczne.

Programy studiów dla kierunku energetyka opracowywane zostały w porozumieniu z przedsiębiorstwami szeroko rozumianej branży energetycznej i mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują, poza przedmiotami podstawowymi, takie zagadnienia jak ciepłownictwo, elektroenergetyka, czy też energetyka odnawialna. W ramach realizowanych zajęć studenci poznają nośniki i źródła energii, sieci ciepłownicze i elektroenergetyczne, odbiorniki energii, a także budowę, zasadę działania elektrowni oraz elektrociepłowni. W ramach realizowanych zajęć w szerokim zakresie poruszane są także zagadnienia ekonomiczno-gospodarcze energetyki.

W programie studiów przewidziane są różnorodne zajęcia laboratoryjne prowadzone w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w unikalną w skali kraju aparaturę badawczą, jak na przykład Laboratorium Pomiarów Jakości Energii Elektrycznej, Laboratorium Gospodarki Elektroenergetycznej, Laboratorium Napędów Elektrycznych i inne.

Wiele prac dyplomowych realizowanych kierunku energetyka powstaje na bazie danych pochodzących z szeroko rozumianej energetyki, w tym z największych krajowych elektrowni, jak elektrownia Połaniec, Kozienice, czy Bełchatów. Niektóre z tych prac stanowią wręcz rozwiązanie konkretnych problemów przedsiębiorstw energetycznych.

Kierunek energetyka, realizowany na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki wpisuje się bardzo dobrze w potrzeby rynku pracy. Według dostępnych statystyk zdecydowana większość absolwentów tego kierunku, znajduje zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Często miejscem zatrudnienia jest przedsiębiorstwo z którym absolwent współpracował w ramach realizowanej pracy dyplomowej lub w którym odbywał staż. Znaczna część absolwentów, mając doskonałe przygotowanie zawodowe, decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej w branży energetycznej.