Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

  • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
podstawy systemu OZE, budownictwo i fizyka budowli, sieci i instalacje sanitarne, spalanie biomasy, kotłownie na biomasę, instalacje z pompami ciepła, wentylacja i klimatyzacja, podstawy energetyki słonecznej, energetyka wiatrowa, systemy instalacji fotowoltaicznych, małe elektrownie wodne, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci posiadają umiejętności w projektowaniu i wykonawstwie systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności fotowoltaicznych i słonecznych, turbin i urządzeń wiatrowych oraz wodnych, związanych z technologiami geotermalnymi, biomasowymi i biogazowymi. Posiadają ugruntowaną wiedzę w zakresie stosowania pomp ciepła, możliwości akumulacji energii cieplnej oraz wykonywania konstrukcji energooszczędnych, pasywnych i aktywnych energetycznie. Przygotowani są do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji sanitarnych, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji sterowanych automatyką poprzez systemy informatyczne, w tym BMS.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, instalacyjnych, jednostkach administracji lokalnej i centralnej, w biurach projektowych oraz instytucjach naukowo-badawczych, a także jako specjaliści w zakresie odnawialnych źródeł energii w instytucjach specjalizujących się w upowszechnianiu zaawansowanych technologii, racjonalnego wdrażania OZE, problematyki energetycznej. Mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów i odbyciu praktyki jest możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności sanitarnej oraz uprawnienia budowlane do projektowania w tej specjalności w ograniczonym zakresie.

Studia stacjonarne (dzienne) drugiego stopnia

  • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
eksploatacja systemów OZE, energooszczędne instalacje wentylacyjne, wentylacja pożarowa, gruntowe wymienniki ciepła, regulacje i sterowanie instalacjami OZE, audyt efektywności energetycznej, technologie odzysku energii, automatyka budynków inteligentnych.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach drugiego stopnia
Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii opartych na pozyskiwaniu energii elektrycznej ze słońca, wody i wiatru oraz energii cieplnej z biomasy, pomp ciepła i geotermii, rozszerzonych o systemy ciepłownicze, chłodnicze, gazowe, przesyłowe, sanitarne, bezpieczeństwa pożarowego. Posiadają umiejętność rozwiązywania złożonych problemów z zakresu efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wykonywania instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, wykonywania i koordynowania zadań projektowych, wykonawczych, prac badawczych, organizowania i kierowania pracą zespołów. Znajdą zatrudnienie w jednostkach badawczych, biurach projektowych i przedsiębiorstwach wykonawczych zajmujących się projektowaniem, przygotowaniem, wykonawstwem i eksploatacją systemów i instalacji energetycznych, sanitarnych, ciepłowniczych, montażem urządzeń i zespołów wytwarzających energię elektryczną i cieplną oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Po ukończeniu studiów i odbyciu praktyki jest możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe bez ograniczeń w specjalności sanitarnej.

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia

  • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci posiadają umiejętności w projektowaniu i wykonawstwie systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności fotowoltaicznych i słonecznych, turbin i urządzeń wiatrowych oraz wodnych, związanych z technologiami geotermalnymi, biomasowymi i biogazowymi. Posiadają ugruntowaną wiedzę w zakresie stosowania pomp ciepła, możliwości akumulacji energii cieplnej oraz wykonywania konstrukcji energooszczędnych, pasywnych i aktywnych energetycznie. Przygotowani są do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji sanitarnych, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji sterowanych automatyką poprzez systemy informatyczne, w tym BMS.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, instalacyjnych, jednostkach administracji lokalnej i centralnej, w biurach projektowych oraz instytucjach naukowo-badawczych, a także jako specjaliści w zakresie odnawialnych źródeł energii w instytucjach specjalizujących się w upowszechnianiu zaawansowanych technologii, racjonalnego wdrażania OZE, problematyki energetycznej. Mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów i odbyciu praktyki jest możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności sanitarnej oraz uprawnienia budowlane do projektowania w tej specjalności w ograniczonym zakresie.

Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia

2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach drugiego stopnia
Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii opartych na pozyskiwaniu energii elektrycznej ze słońca, wody i wiatru oraz energii cieplnej z biomasy, pomp ciepła i geotermii, rozszerzonych o systemy ciepłownicze, chłodnicze, gazowe, przesyłowe, sanitarne, bezpieczeństwa pożarowego. Posiadają umiejętność rozwiązywania złożonych problemów z zakresu efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wykonywania instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, wykonywania i koordynowania zadań projektowych, wykonawczych, prac badawczych, organizowania i kierowania pracą zespołów. Znajdą zatrudnienie w jednostkach badawczych, biurach projektowych i przedsiębiorstwach wykonawczych zajmujących się projektowaniem, przygotowaniem, wykonawstwem i eksploatacją systemów i instalacji energetycznych, sanitarnych, ciepłowniczych, montażem urządzeń i zespołów wytwarzających energię elektryczną i cieplną oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Po ukończeniu studiów i odbyciu praktyki jest możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe bez ograniczeń w specjalności sanitarnej.
Dyplom ukończenia studiów upoważnia do uzyskania certyfikatu instalatora w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego.