Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci posiadają umiejętności w projektowaniu i wykonawstwie systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności fotowoltaicznych i słonecznych, turbin i urządzeń wiatrowych oraz wodnych, związanych z technologiami geotermalnymi, biomasowymi i biogazowymi. Posiadają ugruntowaną wiedzę w zakresie stosowania pomp ciepła, możliwości akumulacji energii cieplnej oraz wykonywania konstrukcji energooszczędnych, pasywnych i aktywnych energetycznie. Przygotowani są do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji sanitarnych, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji sterowanych automatyką poprzez systemy informatyczne, w tym BMS. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, instalacyjnych, jednostkach administracji lokalnej i centralnej, w biurach projektowych oraz instytucjach
naukowo-badawczych, a także jako specjaliści w zakresie odnawialnych źródeł energii w instytucjach specjalizujących się w upowszechnianiu zaawansowanych technologii, racjonalnego wdrażania OZE, problematyki energetycznej. Mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.


Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii opartych na pozyskiwaniu energii elektrycznej ze słońca, wody i wiatru oraz energii cieplnej z biomasy, pomp ciepła i geotermii, rozszerzonych o systemy ciepłownicze, chłodnicze, gazowe, przesyłowe, sanitarne, bezpieczeństwa pożarowego. Posiadają umiejętność rozwiązywania złożonych problemów z zakresu efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wykonywania instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, wykonywania i koordynowania zadań projektowych, wykonawczych, prac badawczych, organizowania i kierowania pracą zespołów. Są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, biurach projektowych i przedsiębiorstwach wykonawczych zajmujących się projektowaniem, przygotowaniem, wykonawstwem i eksploatacją systemów i instalacji nergetycznych, sanitarnych, ciepłowniczych, montażem urządzeń i zespołów wytwarzających energię elektryczną i cieplną oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Ukończenie studiów na kierunku geodezja i kartografia, inżynieria środowiska oraz odnawialne źródła energii daje absolwentom możliwość ubiegania się o uprawnienia zawodowe określone w odrębnych przepisach prawnych.