Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres:
  • sieci i instalacje sanitarne
  • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera zakres:
  • ogrzewnictwo i wentylacja ścieżki dyplomowania:
   • ogrzewnictwo i wentylacja
   • instalacje odnawialnych źródeł energii
  • sieci i instalacje sanitarne ścieżki dyplomowania:
   • sieci i instalacje sanitarne
   • woda, ścieki i odpady

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres:
  • sieci i instalacje sanitarne
  • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera zakres:
  • ogrzewnictwo i wentylacja ścieżki dyplomowania:
   • ogrzewnictwo i wentylacja
   • instalacje odnawialnych źródeł energii
  • sieci i instalacje sanitarne ścieżki dyplomowania:
   • sieci i instalacje sanitarne
   • woda, ścieki i odpady

Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci posiadają wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z wykorzystaniem, przekształceniem i ochroną zasobów środowiska. Absolwenci są przygotowani do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i technologii: ujmowania i dystrybucji wody, neutralizacji i unieszkodliwiania ścieków i osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów, ochrony środowiska przed degradacją, projektowania i wykonawstwa wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiektach, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowania i wykonawstwa w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, organach administracji lokalnej i centralnej, biurach projektowych oraz instytucjach naukowo-badawczych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii komunalnej, zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz ochrony środowiska. Absolwenci posiadają umiejętność rozwiązywania złożonych problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych, organizowania i kierowania pracą zespołów. Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

dołącz do nas!