Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

 • sieci i instalacje sanitarne
 • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
budownictwo i konstrukcje inżynierskie, wodociągi, systemy kanalizacyjne, miernictwo cieplno-przepływowe,
ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, instalacje gazowe, technologie przetwarzania biomasy, inżynieria wodna, oczyszczanie ścieków, planowanie gospodarki odpadami w gminie.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci posiadają wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z wykorzystaniem, przekształceniem i ochroną zasobów środowiska. Są przygotowani do projektowania i wykonawstwa wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiektach, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowania i wykonawstwa w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i technologii w zakresie ujmowania i dystrybucji wody, neutralizacji i unieszkodliwiania ścieków i osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów. Po ukończeniu studiów inżynierskich na kierunku inżynieria środowiska jest możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności sanitarnej oraz uprawnienia budowlane do projektowania w tej specjalności w ograniczonym zakresie.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, wodociągowych i kanalizacyjnych, jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, organach administracji lokalnej i centralnej, biurach projektowych oraz instytucjach naukowo-badawczych.

Studia stacjonarne (dzienne) drugiego stopnia

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

 • ogrzewnictwo i wentylacja
  ścieżki dyplomowania:
  – ogrzewnictwo i wentylacja
  – instalacje odnawialnych źródeł energii
 • sieci i instalacje sanitarne
  ścieżki dyplomowania:
  – sieci i instalacje sanitarne
  – woda, ścieki i odpady

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
gospodarka wodno-ściekowa, modernizacja instalacji, instalacje specjalne, przebudowa systemów kanalizacyjnych, regulacje i sterowanie instalacjami OZE, pompy ciepła i kolektory słoneczne, urządzenia i instalacje grzewcze, wentylacja pożarowa.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach drugiego stopnia
Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, inżynierii komunalnej, zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz ochrony środowiska. Posiadają umiejętność rozwiązywania złożonych problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych, organizowania i kierowania pracą zespołów. Są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej oraz do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska mają możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze bez ograniczeń w specjalności sanitarnej. Dyplom ukończenia studiów upoważnia do uzyskania certyfikatu instalatora w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

 • sieci i instalacje sanitarne
 • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci posiadają wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z wykorzystaniem, przekształceniem i ochroną zasobów środowiska. Są przygotowani do projektowania i wykonawstwa wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiektach, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowania i wykonawstwa w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i technologii w zakresie ujmowania i dystrybucji wody, neutralizacji i unieszkodliwiania ścieków i osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów. Po ukończeniu studiów inżynierskich na kierunku inżynieria środowiska jest możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności sanitarnej oraz uprawnienia budowlane do projektowania w tej specjalności w ograniczonym zakresie.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, wodociągowych i kanalizacyjnych, jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, organach administracji lokalnej i centralnej, biurach projektowych oraz instytucjach naukowo-badawczych.

Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia

 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

 • ogrzewnictwo i wentylacja
  ścieżki dyplomowania:
  –  ogrzewnictwo i wentylacja
  –  instalacje odnawialnych źródeł energii
 • sieci i instalacje sanitarne
  ścieżki dyplomowania:
  –  sieci i instalacje sanitarne
  –  woda, ścieki i odpady

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach drugiego stopnia
Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, inżynierii komunalnej, zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz ochrony środowiska. Posiadają umiejętność rozwiązywania złożonych problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych, organizowania i kierowania pracą zespołów. Są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej oraz do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska mają możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze bez ograniczeń w specjalności sanitarnej. Dyplom ukończenia studiów upoważnia do uzyskania certyfikatu instalatora w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego.