Budownictwo

Budownictwo

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres budownictwo ogólne

W czasie trwania studiów pierwszego stopnia studenci są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych.

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
geologia, geometria wykreślna i rysunek techniczny, geodezja, mechanika teoretyczna, podstawy projektowania architektonicznego, mechanika budowli, fundamentowanie, technologia robót budowlanych, materiały budowlane, wytrzymałość materiałów, budownictwo ogólne, budownictwo komunikacyjne, hydraulika i hydrologia, prawo budowlane, mechanika gruntów, fizyka budowli, konstrukcje betonowe, drewniane, stalowe i żelbetowe.

Do wyboru przy ścieżce dyplomowania: podstawy projektowanie dróg, technologia budowy dróg, inżynieria ruchu, utrzymanie dróg, komputerowe projektowanie konstrukcji betonowych i metalowych, metalowe konstrukcje zespolone, podstawy dynamiki i stateczności budowli, konstrukcje sprężone, utrzymanie obiektów mostowych, podstawy konstrukcji sprężonych, podstawy projektowania dróg, wyposażenie obiektów mostowych, przepusty i mosty tymczasowe, ocena jakości betonu w konstrukcjach, wybrane zagadnienia technologii robót budowlanych, technologia betonów mrozoodpornych, trwałość budowli, ekonomika budownictwa.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci nabywają podstawową wiedzę inżynierską z zakresu geologii, geodezji, hydrauliki i hydrologii, geotechniki, fundamentowania, mechaniki budowli, wytrzymałości materiałów, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, planowania przestrzennego, prawa budowlanego, kierowania zespołami i firmą budowlaną, a także umiejętności identyfikowania i rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu budownictwa z wykorzystaniem metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych, dokonywania oceny pozatechnicznych i ekonomicznych skutków podejmowanych działań inżynierskich. Są przygotowani do kierowania wykonawstwem niektórych typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego, ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego, samodzielnej oraz zespołowej pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

Studia stacjonarne (dzienne) drugiego stopnia

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

 • budowa dróg
 • konstrukcje budowlane
 • modelowanie informacji o budynku (BIM)
 • mosty
 • technologia i organizacja budownictwa

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:

 • zakres budowa dróg:
  metody komputerowe w drogownictwie, technologia materiałów drogowych, projektowanie dróg, konstrukcje nawierzchni drogowych, organizacja robót drogowych i zarządzanie w drogownictwie, projektowanie układów komunikacyjnych, podstawy projektowania nawierzchni betonowych, geotechnika drogowa, utrzymanie i eksploatacja nawierzchni betonowych dróg i lotnisk, modernizacja i technologia odnowy nawierzchni drogowych.
 • zakres konstrukcje budowlane:
  teoria sprężystości i plastyczności, budownictwo przemysłowe, złożone konstrukcje betonowe i metalowe, betonowe konstrukcje cienkościenne, technologia betonowych budowli masywnych, diagnostyka i wzmacnianie fundamentów, konstrukcji betonowych i metalowych, bezpieczeństwo i niezawodność systemów konstrukcyjnych.
 • zakres modelowanie informacji o budynku:
  podstawy bim, bim w obliczeniach inżynierskich, zarządzanie systemami bim, systemy obliczeń obiektów inżynierskich, programowanie wizualne w inżynierii lądowej, bim w mechanice konstrukcji, komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji metalowych, modelowanie konstrukcji żelbetowych, bim w modelowaniu infrastruktury.
 • zakres mosty:
  wybrane zagadnienia technologii betonów mostowych, estetyka mostów, katastrofy i awarie mostów, odwodnienie mostów, metody komputerowe w mostownictwie, materiały kompozytowe w mostownictwie, mosty betonowe, fundamentowanie, hydrauliczne podstawy projektowania mostów i przepustów, złożone konstrukcje betonowe i metalowe, utrzymanie obiektów mostowych, skrzyżowania i węzły drogowe, mosty stalowe, zespolone oraz podwieszane i wiszące, budowle podziemne, eksperymentalne metody diagnostyki obiektów mostowych, wzmacnianie obiektów mostowych, konstrukcje podatne.
 • zakres technologia i organizacja budownictwa:
  technologie napraw i ochrony budowli, technologia montażu konstrukcji budowlanych, izolacje i osuszanie budowli, stateczność, nośność i wytrzymałość konstrukcji w fazie montażu, metody komputerowego wspomagania projektowania, technologia betonowych budowli masywnych, organizacja robót budowlanych, remonty budowli, materiały kompozytowe, ogrzewanie wentylacja i klimatyzacja, analiza awarii budowlanych, organizacja procesu inwestycyjnego, budowle podziemne, technologia robót wykończeniowych, wycena nieruchomości i inwestycji, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach drugiego stopnia
Absolwenci nabywają zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, technologii i organizacji budownictwa, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii stosowanych w praktyce inżynierskiej i projektowaniu, posiadają umiejętność rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych, opracowywania i realizacji programów badawczych, podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, uczestniczenia w badaniach zakresu dziedzin związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną, projektowania wszystkich typów obiektów budowlanych. Są przygotowani do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, przedsiębiorstwach produkcyjno-wykonawczych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa, a także do kierowania dużymi zespołami ludzkimi w wykonawstwie budowlanym, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych oraz nadzoru wykonawstwa budowlanego.

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

 • budowa dróg
 • budownictwo ogólne

W czasie trwania studiów pierwszego stopnia studenci są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci nabywają podstawową wiedzę inżynierską z zakresu geologii, geodezji, hydrauliki i hydrologii, geotechniki, fundamentowania, mechaniki budowli, wytrzymałości materiałów, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, planowania przestrzennego, prawa budowlanego, kierowania zespołami i firmą budowlaną, a także umiejętności identyfikowania i rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu budownictwa z wykorzystaniem metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych, dokonywania oceny pozatechnicznych i ekonomicznych skutków podejmowanych działań inżynierskich. Są przygotowani do kierowania wykonawstwem niektórych typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego, ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego, samodzielnej oraz zespołowej pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia

 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

 • budowa dróg
 • konstrukcje budowlane
 • technologia i organizacja budownictwa

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach drugiego stopnia
Absolwenci nabywają zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, technologii i organizacji budownictwa, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii stosowanych w praktyce inżynierskiej i projektowaniu, posiadają umiejętność rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych, opracowywania i realizacji programów badawczych, podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, uczestniczenia w badaniach zakresu dziedzin związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną, projektowania wszystkich typów obiektów budowlanych. Są przygotowani do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, przedsiębiorstwach produkcyjno-wykonawczych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa, a także do kierowania dużymi zespołami ludzkimi w wykonawstwie budowlanym, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych oraz nadzoru wykonawstwa budowlanego.