Budownictwo

Budownictwo

Studia stacjonarne (dzienne)

 •  3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – budownictwo ogólne
 •  1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
  zakres:
  – budowa dróg
  – konstrukcje budowlane
  – mosty
  – technologia i organizacja budownictwa
  – modelowanie informacji o budynku (BIM) – nowy zakres studiów

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – budowa dróg
  – budownictwo ogólne
 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
  zakres:
  – budowa dróg
  – konstrukcje budowlane
  – technologia i organizacja budownictwa

Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci nabywają podstawową wiedzę inżynierską z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, a także umiejętności identyfikowania i rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu budownictwa z wykorzystaniem metod analitycznych,symulacyjnych i eksperymentalnych, dokonywania oceny pozatechnicznych i ekonomicznych skutków podejmowanych działań inżynierskich. Są przygotowani do kierowania wykonawstwem niektórych typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego, ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego, do samodzielnej oraz zespołowej pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji
państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

Absolwenci nabywają zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, technologii i organizacji budownictwa, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii stosowanych w praktyce inżynierskiej i projektowaniu, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych, opracowywania i realizacji programów badawczych, podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych, uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną, projektowania wszystkich typów obiektów budowlanych. Są przygotowani do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, przedsiębiorstwach produkcyjno-wykonawczych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa, a także do kierowania dużymi zespołami ludzkimi w wykonawstwie budowlanym, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego.