Wzornictwo przemysłowe

Wzornictwo przemysłowe

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

  • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

  • zintegrowane technologie wytwarzania
  • projektowanie form przemysłowych

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci otrzymują bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w charakterze projektanta wzornictwa przemysłowego – z zakresu tworzenia nowych wzorów przemysłowych, opracowywania prototypów, projektowania produktu czy form przemysłowych z uwzględnieniem elementów inżynierskich, sztuk projektowych oraz nauk ekonomicznych. Nabywają kwalifikacje pozwalające na zatrudnienie w biurach i działach projektowych dużych i średnich przedsiębiorstw w różnej branży ogólnoprzemysłowej, a także w małych i mikroprzedsiębiorstwach o profilu projektowym i wytwórczym lub w prowadzonej przez siebie firmie w związku z działalnością gospodarczą, świadcząc usługi indywidualne lub dla średnich i dużych koncernów. Absolwenci kierunku potrafią posługiwać się sprzętem komputerowym oraz programami w zakresie projektowania, prototypowania, komunikacji wizualnej, technologii wytwarzania, prezentacji, obróbki i tworzenia grafiki, a także organizacji i zarządzania.

Wśród realizowanych na kierunku przedmiotów kierunkowych, na szczególną uwagę zasługują zajęcia z zakresu projektowania form przemysłowych, grafiki komputerowej, komputerowych metod wspomagania projektowania i wytwarzania, druku 3D, metod obliczeniowych stosowanych w projektowaniu, projektowania specjalistycznego oraz makietowania i budowy modeli fizycznych. Nauka na kierunku obejmuje wszelkie etapy projektowania nowych wzorów przemysłowych – od pomysłu, poprzez rysunki odręczne, opracowanie prototypu wirtualnego, obliczenia wytrzymałościowe i optymalizację konstrukcji, wizualizację, kończąc na przygotowaniu prototypu fizycznego (o ile jest to możliwe). Szeroki program kształcenia, oparty na wielu zajęciach praktycznych pozwala studentom zdobywać wiedzę teoretyczną, wzbogacaną umiejętnościami posługiwania się wieloma narzędziami niezbędnymi w pracy projektanta.

Realizowane prace dyplomowe to między innymi projekty mebli, przedmioty codziennego użytku, meble miejskie przeznaczone do zagospodarowania miejsc użyteczności publicznej, projekty sprzętu sportowego, projekty motocykli, lifting samochodów, projekty maszyn roboczych (wiertarki, drukarki 3D). Profil studiów dopuszcza również realizację prac dyplomowych z zakresu szeroko rozumianej grafiki komputerowej i komunikacji wizualnej, w zakresie projektowania interfejsów aplikacji komputerowych i aplikacji dedykowanych na urządzenia mobilne (wraz z ich oprogramowaniem), projektowania identyfikacji wizualnej wybranych urzędów czy instytucji wraz z opracowaniem księgi znaku.

Najlepsze projekty studentów, które zrealizowano w trakcie zajęć lub prac dyplomowych, zgłaszane są do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, w celu objęcia ich ochroną w zakresie własności intelektualnej, jako wzór przemysłowy lub wzór użytkowy (obecnie 32 projekty chronione są jako wzór przemysłowy).

Studenci kierunku obok tradycyjnej praktyki zawodowej uczestniczą w plenerach rysunkowych – na ogół odbywających się w Sandomierzu w Ośrodku Humanistyki i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej.
Mogą również uczęszczać na kursy prowadzone przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Świętokrzyskiej – zaawansowane z zakresu grafiki komputerowej realizowanej z wykorzystaniem oprogramowania CorelDRAW Graphics Suite oraz ADOBE Photoshop, ADOBE Illustrator i ADOBE InDesign, a także kursu grafiki inżynierskiej realizowanego z wykorzystaniem aplikacji AUTODESK AutoCad i kończącego się uzyskaniem certyfikatu. W trakcie nauki, podobnie jak studenci innych kierunków, studiujący wzornictwo przemysłowe mogą starać się o uzyskanie różnych certyfikatów firmy Dassault Systèmes, w zakresie wykorzystywania w szeroko rozumianym projektowaniu oprogramowania SolidWorks.

Studenci Wydziału mają możliwość uczestniczenia w kursach kończących się uzyskaniem certyfikatów:

  • „Podstawy programowania i konfiguracji sterowników PLC”,
  • „SolidWorks CSWA”,
  • „SolidWorks CSWA-S”.