Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

W czasie trwania studiów pierwszego stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne – studenci są zobowiązani do odbycia sześciomiesięcznej praktyki.

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
geomatyka, techniki pomiarowe w geodezji, geodezja 1-4, komputerowe obliczenia geodezyjne, technologie informacyjne, rachunek wyrównawczy, zastosowania fotogrametrii, systemy geoinformacyjne GIS, programowanie komputerowe, statystyczne metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcja i fotointerpretacja, geodezja inżynieryjna, gospodarka nieruchomościami, podstawy szacowania nieruchomości.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu geodezji i kartografii i jej dziedzin, takich jak: geodezja inżynieryjna, pozycjonowanie satelitarne, nawigacja, fotogrametria i teledetekcja, systemy geoinformacyjne, kataster i gospodarka nieruchomościami. Posiadają umiejętności wykonywania pomiarów i obliczeń geodezyjnych, znajomość technik komputerowych i typowego oprogramowania geodezyjnego, a także posługiwania się nowoczesnym sprzętem geodezyjnym (GPS, tachimetry elektroniczne). Przygotowani są do prac w zakresie projektowania i realizacji projektów budowlanych, geodezyjnej obsługi inwestycji oraz typowych pomiarów i obliczeń z zakresu geodezji gospodarczej. Potrafią wykonywać opracowania geodezyjno-prawne i znają zagadnienia z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości. Już po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i po odbyciu stosownej praktyki mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w określonym zakresie:

 • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • geodezyjne pomiary podstawowe
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
 • redakcja map
 • fotogrametria i teledetekcja

Studia stacjonarne (dzienne) drugiego stopnia

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

 • geodezja inżynieryjna
 • geomatyka, kataster i nieruchomości

W czasie trwania studiów drugiego stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne – studenci są zobowiązani do odbycia trzymiesięcznej praktyki.

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
systemy informacji przestrzennej, systemy katastralne, kartografia tematyczna, urządzanie terenów rolnych i leśnych, wycena nieruchomości szczególnych, procedury z zakresu pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, zaawansowane metody geodezji inżynieryjnej, wybrane aspekty procedur nieruchomości, katastralne aspekty postępowań administracyjnych i sądowych, metody opracowania danych GNSS, zaawansowane technologie teledetekcyjne i fotogrametryczne, zaawansowane metody tworzenia baz danych, zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych do pozyskania danych przestrzennych, skaning laserowy i opracowanie jego wyników, geodezyjna obsługa budowy autostrad i węzłów drogowych.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach drugiego stopnia
Absolwenci uzyskują rozszerzoną i pogłębioną wiedzę specjalistyczną z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami, posiadają umiejętności kierowania zespołami, wykazują inicjatywę twórczą, mają umiejętność podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze złożonymi zadaniami i problemami technicznymi, prawnymi i administracyjnymi. Dysponują również wiedzą z nauk pokrewnych, co umożliwia im współdziałanie z przedstawicielami innych zawodów w realizacji złożonych zadań inwestycyjnych lub informatycznych. Posiadają wiedzę w zakresie podstaw prawnych i technologicznych dotyczących geodezji i kartografii, a także wytycznych dyrektyw UE dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej. Mają poszerzoną wiedzę z zakresu pomiarów geodezyjnych, umożliwiającą uzyskiwanie uprawnień geodezyjnych w poszczególnych zakresach. Dysponują umiejętnościami i wiedzą w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz ich wyceny. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych i przedsiębiorstwach prowadzących działalność inwestycyjną oraz wymagającą wykonywania pomiarów, w jednostkach administracyjnych i samorządowych, a także w innych instytucjach wykorzystujących zarówno umiejętności pomiarowe, jak i informatyczne pracowników. Są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

W czasie trwania studiów pierwszego stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne – studenci są zobowiązani do odbycia sześciomiesięcznej praktyki.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu geodezji i kartografii i jej dziedzin, takich jak: geodezja inżynieryjna, pozycjonowanie satelitarne, nawigacja, fotogrametria i teledetekcja, systemy geoinformacyjne, kataster i gospodarka nieruchomościami. Posiadają umiejętności wykonywania pomiarów i obliczeń geodezyjnych, znajomość technik komputerowych i typowego oprogramowania geodezyjnego, a także posługiwania się nowoczesnym sprzętem geodezyjnym (GPS, tachimetry elektroniczne). Przygotowani są do prac w zakresie projektowania i realizacji projektów budowlanych, geodezyjnej obsługi inwestycji oraz typowych pomiarów i obliczeń z zakresu geodezji gospodarczej. Potrafią wykonywać opracowania geodezyjno-prawne i znają zagadnienia z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości. Już po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i po odbyciu stosownej praktyki mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w określonym zakresie:

 • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • geodezyjne pomiary podstawowe
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
 • redakcja map

Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia

 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

 • geodezja inżynieryjna
 • geomatyka, kataster i nieruchomości

W czasie trwania studiów drugiego stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne – studenci są zobowiązani do odbycia trzymiesięcznej praktyki.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach drugiego stopnia
Absolwenci uzyskują rozszerzoną i pogłębioną wiedzę specjalistyczną z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami, posiadają umiejętności kierowania zespołami, wykazują inicjatywę twórczą, mają umiejętność podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze złożonymi zadaniami i problemami technicznymi, prawnymi i administracyjnymi. Dysponują również wiedzą z nauk pokrewnych, co umożliwia im współdziałanie z przedstawicielami innych zawodów w realizacji złożonych zadań inwestycyjnych lub informatycznych. Posiadają wiedzę w zakresie podstaw prawnych i technologicznych dotyczących geodezji i kartografii, a także wytycznych dyrektyw UE dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej. Mają poszerzoną wiedzę z zakresu pomiarów geodezyjnych, umożliwiającą uzyskiwanie uprawnień geodezyjnych w poszczególnych zakresach. Dysponują umiejętnościami i wiedzą w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz ich wyceny. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych i przedsiębiorstwach prowadzących działalność inwestycyjną oraz wymagającą wykonywania pomiarów, w jednostkach administracyjnych i samorządowych, a także w innych instytucjach wykorzystujących zarówno umiejętności pomiarowe, jak i informatyczne pracowników. Są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).