Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
  zakres:
  – geodezja inżynieryjna
  – geomatyka, kataster i nieruchomości

W czasie trwania studiów pierwszego stopnia studenci są zobowiązani do odbycia sześciomiesięcznej praktyki.

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – geodezja inżynieryjna
  – geomatyka, kataster i nieruchomości
 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
  zakres:
  – geodezja inżynieryjna
  – geomatyka, kataster i nieruchomości

W czasie trwania studiów drugiego stopnia studenci są zobowiązani do odbycia trzymiesięcznej praktyki.

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia

Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu geodezji i kartografii i jej dziedzin, takich jak: geodezja inżynieryjna, pozycjonowanie satelitarne, nawigacja, fotogrametria i teledetekcja, systemy geoinformacyjne, kataster i gospodarka nieruchomościami. Posiadają umiejętności wykonywania typowych pomiarów geodezyjnych oraz obliczeń, posługiwania się nowoczesnym sprzętem geodezyjnym (GPS, tachimetry elektroniczne), a także znajomość technik komputerowych z typowym oprogramowaniem geodezyjnym. Przygotowani są do prac w zakresie projektowania i realizacji projektów budowlanych, geodezyjnej obsługi inwestycji oraz typowych pomiarów i obliczeń z zakresu geodezji gospodarczej. Potrafią wykonywać pomiary katastralne i regulacje stanów prawnych nieruchomości. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i po odbyciu stosownej praktyki mogą ubiegać się o uprawnienia zawodowe w określonym zakresie, jak również o tytuł rzeczoznawcy majątkowego bez konieczności uczestnictwa w studiach podyplomowych z tego zakresu. Są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia

Absolwenci uzyskują rozszerzoną i pogłębioną wiedzę specjalistyczną z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami, posiadają umiejętności kierowania zespołami, wykazują inicjatywę twórczą, mają umiejętność podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze złożonymi zadaniami i problemami technicznymi, prawnymi i administracyjnymi. Dysponują również wiedzą z nauk pokrewnych, co umożliwia im współdziałanie z przedstawicielami innych zawodów w realizacji złożonych zadań inwestycyjnych lub informatycznych. Posiadają wiedzę w zakresie podstaw prawnych i technologicznych dotyczących geodezji i kartografii, a także wytycznych dyrektyw UE dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej. Mają pogłębioną i poszerzoną wiedzę z pomiarów geodezyjnych, umożliwiającą uzyskiwanie uprawnień geodezyjnych w poszczególnych zakresach. Dysponują umiejętnościami i wiedzą w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz ich wyceny. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych i przedsiębiorstwach prowadzących działalność inwestycyjną oraz wymagającą wykonywania pomiarów, w jednostkach administracyjnych i samorządowych, a także w innych instytucjach wykorzystujących zarówno umiejętności pomiarowe, jak i informatyczne pracowników. Są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

dołącz do nas!