Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

 • eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
 • inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
 • inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • komputerowe wspomaganie wytwarzania
 • komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
 • samochody i ciągniki
 • systemy CAD/CAE
 • urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne
 • uzbrojenie i techniki informatyczne

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
CAMD/CAMS (komputerowe wspomaganie projektowania materiałów i doboru materiałów), eksploatacja urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych, innowacyjne procesy obróbki elementów mechanicznych uzbrojenia, komputerowe wspomaganie procesów technologicznych, komputerowe wspomaganie projektowania maszyn i urządzeń, laserowe technologie przemysłowe, metoda elementów skończonych (MES), metrologia, modelowanie i analiza mobilnych robotów wojskowych, napędy płynowe w maszynach technologicznych, plazmowe technologie przemysłowe, podstawy diagnostyki pojazdów samochodowych, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych, pojazdy elektryczne i hybrydowe, programowanie internetowe, Web programming, programowanie obrabiarek CNC i centrów obróbkowych, projektowanie konstrukcji spawanych, zgrzewanych i lutowanych, projektowanie procesów technologicznych obróbki laserowej i plazmowej, systemy mechatroniczne w uzbrojeniu.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do podejmowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie projektowania urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz systemów technicznych i procesów technologicznych, optymalnej eksploatacji oraz sterowania i automatyzacji procesów produkcyjnych. Otrzymują wiedzę potrzebną przy rozwiązywaniu zagadnień menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych i transportowych oraz wiedzę potrzebną specjalistom pracującym w dziedzinie zastosowań technik informatycznych i metod cyfrowego przetwarzania danych przy projektowaniu, eksploatacji i sterowaniu systemami produkcyjnymi. Nabywają wiedzę w zakresie przedmiotów podstawowych ogólnych i podstawowych technicznych, potrzebną dla prawidłowej eksploatacji, utrzymania i odtwarzania oraz modernizacji istniejącego potencjału wytwórczego. Potrafią posługiwać się sprzętem komputerowym oraz posiadają umiejętność posługiwania się programami w zakresie projektowania i technologii wytwarzania, a także organizacji i zarządzania. Posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie techniki samochodowej oraz w zakresie podstaw elektromobilności. Absolwenci otrzymują wiedzę w zakresie podstaw metrologii oraz zastosowań metrologii w inżynierii mechanicznej, w szczególności w pomiarach wielkości geometrycznych. Po dodatkowym przeszkoleniu mogą stanowić kadrę techniczną dla budowanego w Kielcach Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.

Studia stacjonarne (dzienne) drugiego stopnia

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

 • eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
 • eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych
 • inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
 • inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • komputerowe wspomaganie wytwarzania
 • komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
 • samochody i ciągniki
 • systemy CAD/CAE
 • uzbrojenie i techniki informatyczne

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
CAMD/CAMS (komputerowe wspomaganie projektowania materiałów i doboru materiałów), eksploatacja urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych, innowacyjne procesy obróbki elementów mechanicznych uzbrojenia, komputerowe wspomaganie procesów technologicznych, komputerowe wspomaganie projektowania maszyn i urządzeń, laserowe technologie przemysłowe, metoda elementów skończonych (MES), metrologia, modelowanie i analiza mobilnych robotów wojskowych, napędy płynowe w maszynach technologicznych, plazmowe technologie przemysłowe, podstawy diagnostyki pojazdów samochodowych, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych, pojazdy elektryczne i hybrydowe, programowanie internetowe, Web programming, programowanie obrabiarek CNC i centrów obróbkowych, projektowanie konstrukcji spawanych, zgrzewanych i lutowanych, projektowanie procesów technologicznych obróbki laserowej i plazmowej, systemy mechatroniczne w uzbrojeniu.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach drugiego stopnia
Absolwenci dzięki wiedzy ogólnej i technicznej oraz doświadczeniu w pracy koncepcyjnej (znacznie większej od absolwentów studiów inżynierskich) są w stanie prowadzić prace naukowo-badawcze w celu doskonalenia istniejących i tworzenia nowych technologii, modernizacji istniejących i projektowania nowych konstrukcji, mogą być głównymi inspiratorami postępu technicznego, szczególnie poprzez wykorzystanie sprzętu i metod komputerowych do wspomagania działalności inżynierskiej, tak w dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych zakładach produkcyjnych. Poznanie idei stosowania osiągnięć informatyki pozwala na sprawne i efektywne wykorzystywanie programów użytkowych, a umiejętność programowania umożliwia modyfikacje istniejących i układanie własnych programów.

Absolwenci otrzymują pogłębioną wiedzę w zakresie metrologii i inżynierii jakości w obszarze inżynierii mechanicznej. Są zaznajomieni z najnowszymi rozwiązaniami w obszarze komputerowych pomiarów wielkości geometrycznych oraz w obszarze pomiarów warstwy wierzchniej. Z tego względu mogą stanowić cenne źródło kadr wyższego szczebla dla budowanego w Kielcach Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

 • eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
 • inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
 • komputerowe wspomaganie wytwarzania
 • komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
 • samochody i ciągniki
 • urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne
 • uzbrojenie i techniki informatyczne

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do podejmowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie projektowania urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz systemów technicznych i procesów technologicznych, optymalnej eksploatacji oraz sterowania i automatyzacji procesów produkcyjnych. Otrzymują wiedzę potrzebną przy rozwiązywaniu zagadnień menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych i transportowych oraz wiedzę potrzebną specjalistom pracującym w dziedzinie zastosowań technik informatycznych i metod cyfrowego przetwarzania danych przy projektowaniu, eksploatacji i sterowaniu systemami produkcyjnymi. Nabywają wiedzę w zakresie przedmiotów podstawowych ogólnych i podstawowych technicznych, potrzebną dla prawidłowej eksploatacji, utrzymania i odtwarzania oraz modernizacji istniejącego potencjału wytwórczego. Potrafią posługiwać się sprzętem komputerowym oraz posiadają umiejętność posługiwania się programami w zakresie projektowania i technologii wytwarzania, a także organizacji i zarządzania. Posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie techniki samochodowej oraz w zakresie podstaw elektromobilności. Absolwenci otrzymują wiedzę w zakresie podstaw metrologii oraz zastosowań metrologii w inżynierii mechanicznej, w szczególności w pomiarach wielkości geometrycznych. Po dodatkowym przeszkoleniu mogą stanowić kadrę techniczną dla budowanego w Kielcach Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.

Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

 • eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
 • eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych
 • inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
 • komputerowe wspomaganie wytwarzania
 • komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
 • samochody i ciągniki
 • uzbrojenie i techniki informatyczne

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach drugiego stopnia
Absolwenci dzięki wiedzy ogólnej i technicznej oraz doświadczeniu w pracy koncepcyjnej (znacznie większej od absolwentów studiów inżynierskich) są w stanie prowadzić prace naukowo-badawcze w celu doskonalenia istniejących i tworzenia nowych technologii, modernizacji istniejących i projektowania nowych konstrukcji, mogą być głównymi inspiratorami postępu technicznego, szczególnie poprzez wykorzystanie sprzętu i metod komputerowych do wspomagania działalności inżynierskiej, tak w dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych zakładach produkcyjnych. Poznanie idei stosowania osiągnięć informatyki pozwala na sprawne i efektywne wykorzystywanie programów użytkowych, a umiejętność programowania umożliwia modyfikacje istniejących i układanie własnych programów.

Absolwenci otrzymują pogłębioną wiedzę w zakresie metrologii i inżynierii jakości w obszarze inżynierii mechanicznej. Są zaznajomieni z najnowszymi rozwiązaniami w obszarze komputerowych pomiarów wielkości geometrycznych oraz w obszarze pomiarów warstwy wierzchniej. Z tego względu mogą stanowić cenne źródło kadr wyższego szczebla dla budowanego w Kielcach Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.

Studenci Wydziału mają możliwość uczestniczenia w kursach kończących się uzyskaniem certyfikatów:

 • „Podstawy programowania i konfiguracji sterowników PLC”,
 • „SolidWorks CSWA”,
 • „SolidWorks CSWA-S”.