Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
  – inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
  – inżynieria wzornictwa przemysłowego
  – komputerowe wspomaganie wytwarzania
  – komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
  – samochody i ciągniki
  – systemy CAD/CAE
  – urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne
  – uzbrojenie i techniki informatyczne
 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
  zakres:
  – eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
  – eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych
  – inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
  – inżynieria wzornictwa przemysłowego
  – komputerowe wspomaganie wytwarzania
  – komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
  – samochody i ciągniki
  – systemy CAD/CAE
  – uzbrojenie i techniki informatyczne
 • Studia niestacjonarne (zaoczne)
  4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
  – inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
  – komputerowe wspomaganie wytwarzania
  – komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
  – samochody i ciągniki
  – urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne
  – uzbrojenie i techniki informatyczne

Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do podejmowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie projektowania urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz systemów technicznych i procesów technologicznych, jak również w zakresie ich optymalnej eksploatacji oraz sterowania i automatyzacji procesów produkcyjnych. Otrzymują wiedzę potrzebną przy rozwiązywaniu zagadnień menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych i transportowych oraz wiedzę potrzebną specjalistom pracującym w dziedzinie zastosowań technik informatycznych i metod cyfrowego przetwarzania danych przy projektowaniu, eksploatacji i sterowaniu systemami produkcyjnymi. Nabywają wiedzę w zakresie przedmiotów podstawowych ogólnych i podstawowych technicznych, potrzebną dla prawidłowej eksploatacji, utrzymania i odtwarzania oraz modernizacji istniejącego potencjału wytwórczego. Potrafią posługiwać się sprzętem komputerowym oraz posiadają umiejętność posługiwania się programami w zakresie projektowania i technologii wytwarzania, a także organizacji i zarządzania.


Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

Absolwenci dzięki dużej wiedzy ogólnej i technicznej oraz doświadczeniu w pracy koncepcyjnej (znacznie większej od absolwentów studiów inżynierskich) są w stanie prowadzić prace naukowo-badawcze w celu ulepszania istniejących i tworzenia nowych technologii, modernizacji istniejących i projektowania nowych konstrukcji, mogą być głównymi inspiratorami postępu technicznego, szczególnie poprzez wykorzystanie sprzętu i metod komputerowych do wspomagania działalności inżynierskiej, tak w dużych przedsiębiorstwach, jak i małych zakładach produkcyjnych. Poznanie idei stosowania osiągnięć informatyki pozwala na sprawne i efektywne wykorzystywanie programów użytkowych, a umiejętność programowania umożliwia modyfikacje istniejących i układanie własnych programów.