Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

  • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

  • bezpieczeństwo pracy i transportu
  • inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego
  • przemysłowe systemy bezpieczeństwa
  • kryminologia i kryminalistyka

Wybrane przykładowe przedmioty, które obejmuje program studiów
aspekty prawne dotyczące obrotu materiałami koncesjonowanymi, badania środków płatniczych i dokumentów, bezpieczeństwo systemów i instalacji przesyłowych, bezpieczeństwo transportu zakładowego, bezpieczeństwo w eksploatacji urządzeń mechanicznych i instalacji inżynierskich, czynniki i skutki zagrożeń akustycznych, daktyloskopia z traseologią, elementy pasywnej i aktywnej ochrony, ergonomia stanowisk pracy, materiały eksploatacyjne, metodyka prac służb BHP, monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, nowoczesne metody kryptograficzne, ochrona przed skutkami zagrożeń radiologicznych, podstawy kryminalistyki, radiografia i tomografia komputerowa, ratownictwo techniczne i medyczne, ślady kryminalistyczne oraz metodyka ich zabezpieczania, środki bezpieczeństwa i ochrony, zagrożenia środowiskowe.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci zakresu bezpieczeństwo pracy i transportu uzyskują wiedzę w zakresie bezpieczeństwa prac transportowych, bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych. W procesie kształcenia szczególny akcent położony jest na zdobycie wiedzy w zakresie dotyczącym podstaw logistyki, podstaw recyklingu, bezpieczeństwa systemów i instalacji przesyłowych, bezpieczeństwo w obróbce materiałów. Absolwenci będą przygotowani do wykonywania zadań w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach przemysłowych.

Absolwenci zakresu przemysłowe systemy bezpieczeństwa uzyskają wiedzę i umiejętności obejmujące organizowanie bezpiecznej pracy, organizowania działań ratowniczych, projektowanie, monitorowanie stanu i warunków bezpieczeństwa, a także umiejętnością oceny zagrożenia i ryzyka zawodowego, przygotowania i instrukcji BHP. Nacisk położony jest na zdobycie wiedzy w zakresie dotyczącym charakterystyk stanowisk pracy, ergonomii, technicznych środków ochronnych, bezpieczeństwa instalacji i systemów przemysłowych. Uzyskane kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, są wymagane na stanowiskach inspektorów oraz specjalistów do spraw BHP.
Absolwenci zakresu inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego uzyskują wiedzę m.in. z zakresu budowy broni i amunicji rozszerzoną o aspekty związane z ich projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem, a także wiedzę z zakresu balistyki (wewnętrznej, zewnętrznej i końcowej) oraz z zakresu badań mechanoskopijnych. Będą posiadać również wiedzę w zakresie eksploatacji i ochrony obiektów użyteczności publicznej oraz funkcjonowania służb mundurowych w Polsce.

Absolwenci zakresu kryminologia i kryminalistyka uzyskają wiedzę m.in. z zakresu budowy broni, amunicji i zapalników rozszerzoną o technologię ich wytwarzania oraz aspekty związane z ich bezpiecznym użytkowaniem, a także wiedzę z zakresu zastosowania nowoczesnych technik badawczych i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, w tym balistycznego badania broni i realizowanych czynności dochodzeniowo-śledczych na miejscu zdarzenia. Absolwenci uzyskują również wiedzę z zakresu ochrony informacji oraz metod kryptograficznych.

W programie studiów oferowane jest bezpłatne szkolenie związane uzyskaniem Certyfikatu F-gazowego kategorii I, wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Studenci Wydziału mają możliwość uczestniczenia w kursach kończących się uzyskaniem certyfikatów:

  • „Podstawy programowania i konfiguracji sterowników PLC”,
  • „SolidWorks CSWA”,
  • „SolidWorks CSWA-S”.