Inżynieria środków transportu

Inżynieria środków transportu

Studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
  – logistyka i spedycja
  – transport samochodowy
 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
  zakres:
  – eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
  – logistyka i spedycja
  – transport samochodowy

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 • Æ 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
  – logistyka i spedycja
  – transport samochodowy
 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
  zakres:
  – eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
  – logistyka i spedycja
  – transport samochodowy

Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę z zakresu inżynierii środków transportu drogowego, analizy systemów transportowych, ekonomiki transportu, prawa transportowego oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych oraz zaplecza motoryzacji. Kształcenie ukierunkowane jest głównie na transport samochodowy, który ma ok. 90-procentowy udział w transporcie towarów w Polsce. Szczególny nacisk położony jest na wiedzę i umiejętności z zakresu budowy samochodów i silników spalinowych, a także ich eksploatacji i diagnostyki. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa transportu i inżynierii ruchu transportowego. Są przygotowani do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu logistyki i spedycji, mają przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych, spedycyjnych oraz serwisów diagnostyczno-obsługowych i naprawczych samochodów.

Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności do twórczego rozwiązywania zadań w zakresie organizacji i zarządzania procesami i przedsiębiorstwami transportowymi, logistycznymi i spedycyjnymi. Znają wymagania formalnoprawne i techniczne niezbędne dla utworzenia małej firmy transportowej i potrafią taką firmą zarządzać. Podejmując pracę w dużych i średnich firmach, są przygotowani do wdrażania postępu
technicznego w tych firmach, poprzez zastosowanie technik komputerowych i teleinformatycznych do zarządzania firmą, znajomość nowoczesnej aparatury diagnostycznej i obsługowo-naprawczej dla pojazdów samochodowych. Potrafią wykorzystać metody i modele matematyczne do modelowania i optymalizacji zagadnień związanych z planowaniem, projektowaniem oraz eksploatacją systemu transportowego. Potrafią, przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z analizą efektywności ekonomicznej działania systemu logistycznego, integrować wiedzę z dziedziny logistyki, ekonomiki transportu, zarządzania przedsiębiorstwem, eksploatacji środków transportu. W programie studiów drugiego stopnia dla zakresu eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym uwzględniono odpowiednią tematykę zajęć, by studenci mogli się ubiegać o zwolnienie z egzaminu państwowego na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego, wymagany przez ustawodawstwo Unii Europejskiej dla osób zarządzających przedsiębiorstwami transportowymi w zakresie transportu osób lub rzeczy.