przy stole

Komisje rekrutacyjne

certyfikat

Dyżury Komisji

laur

Wyniki Rekrutacji

terminy

Harmonogram

plany

Wymagane dokumenty

kasa

Opłaty

schody

Krok po kroku

statut

Zarządzenia Rektora

Dane Kontaktowe Komisji Rekrutacyjnych

mgr inż. Sylwia Wdowik

bud. A, pok. 38
41 34 24 848*
rekrutacja_wbia@tu.kielce.pl

dr inż. Jakub Piekoszewski

bud. D, pok. 3
41 34 24 115*
jpiekoszewski@tu.kielce.pl

dr inż. Sylwia Wciślik

Energis, pok. 2.19
41 34 24 860*
sylwiazw@tu.kielce.pl

dr inż. Marta Grzyb

bud. B, pok. 4.28
41 34 24 430*
mgrzyb@tu.kielce.pl

dr Marcin Stępień

bud. C, pok. 20
mstepien@tu.kielce.pl

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

dr inż. Waldemar Szaniec

bud. A, pok. 3.07
wszaniec@tu.kielce.pl

* telefony czynne w czasie pracy komisji rekrutacyjnej

Dodatkowe informacje

Dyżury Komisji Rekrutacyjnych

16, 23 i 29 lutego 2024
godz. 10-12

Wyniki rekrutacji

Lista zakwalifikowanych kandydatów zostanie opublikowana w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Opłaty rekrutacyjne

 • wszystkie kierunki I i II stopnia – 85 PLN
 • opłata za legitymację – 22 PLN
  (nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk)

Opłaty za studia

Zarządzenia Rektora

Harmonogram rekrutacji

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty

w formie elektronicznej

 • kopię oryginalnego świadectwa dojrzałości
 • wydrukowaną z systemu IRK i podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem
 • wydrukowane z systemu IRK i podpisane oświadczenie w sprawie zaległości finansowych i oświadczenie o ukończonym kierunku studiów
 • wydrukowane z systemu IRK dobrowolne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku

Kandydaci przesyłają skany dokumentów za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

w formie papierowej

 • kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczaną za zgodność z oryginałem przy składaniu dokumentów
 • wydrukowaną z systemu IRK i podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem.
 • dowód opłaty za legitymację (22PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk; opłatę należy wykonać na właściwe konto bankowe, informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • wydrukowane z systemu IRK i podpisane oświadczenie w sprawie zaległości finansowych i oświadczenie o ukończonym kierunku studiów
 • wydrukowane z systemu IRK dobrowolne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku
 • pełnomocnictwo, w przypadku składania dokumentów przez osobę trzecią

Dokumenty należy złożyć do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji w białych, papierowych teczkach formatu A4, opisanych wg wzoru zamieszczonego obok.

Przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty
 • świadectwo dojrzałości

Kandydaci na studia drugiego stopnia składają następujące dokumenty

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów, poświadczoną za zgodność z oryginałem przy składaniu dokumentów; na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 może być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów należy złożyć w dziekanacie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego uzyskania, pod rygorem skreślenia z listy studentów.
 • wydrukowaną z systemu IRK i podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem.
 • dowód opłaty za legitymację (22PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk; opłatę należy wykonać na właściwe konto bankowe, informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • wydrukowane z systemu IRK i podpisane oświadczenie w sprawie zaległości finansowych i oświadczenie o ukończonym kierunku studiów
 • wydrukowane z systemu IRK dobrowolne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku
 • komisja rekrutacyjna może zażądać doręczenia poświadczonych efektów uczenia się lub kształcenia uzyskanych na ukończonym kierunku studiów
 • pełnomocnictwo, w przypadku składania dokumentów przez osobę trzecią

Dokumenty należy złożyć do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji w białych, papierowych teczkach formatu A4, opisanych wg wzoru zamieszczonego obok.

Przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Medycyna pracy

Kandydat nie może podjąć studiów na kierunku, który aktualnie studiuje w Politechnice Świętokrzyskiej w ramach tego samego poziomu studiów.

Na kierunkach, na których wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, w trakcie dokonywania wpisu kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Kandydat ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia przed rozpoczęciem roku akademickiego

Kierunki studiów, na których wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy:

Studia niestacjonarne I stopień II stopień
budownictwo +
automatyka i elektrotechnika przemysłowa +
elektrotechnika + +
informatyka + +
teleinformatyka +
elektromobilność +
inżynieria środowiska
geodezja i kartografia
odnawialne źródła energii

Rekrutacja - krok po pkoku

Studia niestacjonarne I stopnia

Rejestracja internetowa kandydatów

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez Internet (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Internetowa Rekrutacja Kandydatów, USOS-IRK). Kandydaci wprowadzają swój adres email, pełniący funkcję identyfikatora oraz hasło dostępu do systemu. Po weryfikacji oraz zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej możliwe jest wprowadzenie danych niezbędnych w procesie kwalifikacyjnym, w tym również danych o wykształceniu. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia poszczególnych pól formularzy, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji. Kolejność wykonania zgłoszenia nie wpływa na pozycję na liście rankingowej.

Wybór kierunku i formy studiów

Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydat może wybrać jeden z kierunków, na który aktualnie prowadzony jest nabór.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci w ramach jednego zgłoszenia dokonują opłaty rekrutacyjnej na wskazany, indywidualny numer konta bankowego. Opłata może być dokonana przelewem bankowym, przez Internet lub poprzez wpłatę pocztową. Kandydaci, którzy chcą przyspieszyć aktywację opłaty rekrutacyjnej powinni się skontaktować z sekretarzem komisji rekrutacyjnej właściwej dla wybranego kierunku studiów i na jej adres e-mail przesłać elektroniczne potwierdzenie wykonanej wpłaty. W rekrutacji biorą udział wyłącznie osoby, których opłata została prawidłowo zaksięgowana w systemie rekrutacyjnym. Informacje o stanie konta kandydata są widoczne po zalogowaniu się do USOS-IRK w zakładce Płatności

Wgranie fotografii w wersji cyfrowej do systemu rekrutacyjnego

Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydaci wgrywają cyfrowe zdjęcie w formacie JPG lub PNG, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Pełny opis wymagań wraz z przykładami można znaleźć tutaj.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

W przypadku studiów niestacjonarnych, do wyczerpania limitu miejsc, warunkiem przyjęcia kandydata na studia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku, gdy lista zgłoszonych jest większa niż limit przyjęć, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu świadectw. Listy osób zakwalifikowanych na studia będą wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie Uczelni oraz udostępnione na indywidualnym koncie kandydata w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.

Złożenie dokumentów w formie elektronicznej

Osoby zakwalifikowane na studia, przesyłają za pośrednictwem USOS-IRK, w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji, elektroniczne kopie (skany):
– świadectwa dojrzałości
– wydrukowanej z systemu USOS-IRK i podpisanej ankiety osobowej
– oświadczenia o braku zaległości finansowych i oświadczenia o ukończonym kierunku studiów
– kandydat może złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku
Wszyscy kandydaci wpisani na listę zakwalifikowanych, którzy w wyznaczonym terminie prześlą w formie elektronicznej wszystkie wymagane dokumenty, zostaną przyjęci na studia

Złożenie dokumentów w formie papierowej

Osoby przyjęte na studia składają dokumenty w formie papierowej w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji w siedzibach właściwych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny tutaj.

Wykonanie i dostarczenie wyników badań lekarskich

Na wskazanych kierunkach kandydaci zakwalifikowani na studia otrzymają imienne skierowanie na badania lekarskie. Zaświadczenia stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wskazanym kierunku należy dostarczyć do właściwych Komisji Rekrutacyjnych lub dziekanatów przed rozpoczęciem roku akademickiego. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku, może być na ten kierunek nieprzyjęty.

Studia niestacjonarne II stopnia

Rejestracja internetowa kandydatów

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez Internet (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Internetowa Rekrutacja Kandydatów, USOS-IRK). Kandydaci wprowadzają swój adres email, pełniący funkcję identyfikatora oraz hasło dostępu do systemu. Po weryfikacji oraz zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej możliwe jest wprowadzenie danych niezbędnych w procesie kwalifikacyjnym, w tym również danych o wykształceniu. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia poszczególnych pól formularzy, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji. Kolejność wykonania zgłoszenia nie wpływa na pozycję na liście rankingowej.

Wybór kierunku i formy studiów

Opcja dostępna po zalogowaniu do USOS-IRK. Kandydat może wybrać jeden z kierunków, na który aktualnie prowadzony jest nabór.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci w ramach jednego zgłoszenia dokonują opłaty rekrutacyjnej na wskazany, indywidualny numer konta bankowego. Opłata może być dokonana przelewem bankowym, przez Internet lub poprzez wpłatę pocztową. Kandydaci, którzy chcą przyspieszyć aktywację opłaty rekrutacyjnej powinni się skontaktować z sekretarzem komisji rekrutacyjnej właściwej dla wybranego kierunku studiów i na jej adres e-mail przesłać elektroniczne potwierdzenie wykonanej wpłaty. W rekrutacji biorą udział wyłącznie osoby, których opłata została prawidłowo zaksięgowana w systemie rekrutacyjnym. Informacje o stanie konta kandydata są widoczne po zalogowaniu się do USOS-IRK w zakładce Płatności.

Wgranie fotografii w wersji cyfrowej do systemu rekrutacyjnego

Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydaci wgrywają cyfrowe zdjęcie w formacie JPG lub PNG, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Pełny opis wymagań wraz z przykładami można znaleźć tutaj..

Złożenie dokumentów

Kandydaci składają wymagane dokumenty w formie papierowej w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji w siedzibach właściwych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Wykaz dokumentów jest dostępny tutaj.

Rozmowa kwalifikacyjna

Na niektórych kierunkach studiów może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Szczegółowych informacji udzielają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Listy osób przyjętych na studia będą udostępnione wyłącznie na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej oraz indywidualnym koncie kandydata w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji