przy stole

Komisje rekrutacyjne

certyfikat

Dyżury Komisji

laur

Wyniki Rekrutacji

terminy

Harmonogram

plany

Wymagane dokumenty

kasa

Opłaty

schody

Krok po kroku

statut

Zarządzenia Rektora

Dane Kontaktowe Komisji Rekrutacyjnych

mgr inż. Sylwia Wdowik

bud. A, pok. 38
41 34 24 848*
rekrutacja_wbia@tu.kielce.pl

dr inż. Jakub Piekoszewski

bud. D, pok. 3
41 34 24 115*
jpiekoszewski@tu.kielce.pl

dr inż. Sylwia Wciślik

Energis, pok. 2.19
41 34 24 860*
sylwiazw@tu.kielce.pl

dr inż. Marta Grzyb

bud. B, pok. 4.28
41 34 24 430*
mgrzyb@tu.kielce.pl

dr Marcin Stępień

bud. C, pok. 20
mstepien@tu.kielce.pl

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

dr inż. Waldemar Szaniec

bud. A, pok. 3.07
wszaniec@tu.kielce.pl

* telefony czynne w czasie pracy komisji rekrutacyjnej

Dodatkowe informacje

Dyżury Komisji Rekrutacyjnych

16, 23 i 29 lutego 2024
godz. 10-12

Wyniki rekrutacji

Lista zakwalifikowanych kandydatów zostanie opublikowana w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Opłaty rekrutacyjne

 • architektura I stopień 150 PLN
 • pozostałe kierunki I i II stopnia – 85 PLN
 • opłata za legitymację 22 PLN
  (nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk)

Zarządzenia Rektora

Harmonogram rekrutacji

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty

w formie elektronicznej

 • kopię oryginalnego świadectwa dojrzałości
 • wydrukowaną z systemu IRK i podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem
 • wydrukowane z systemu IRK i podpisane oświadczenie w sprawie zaległości finansowych i oświadczenie o ukończonym kierunku studiów
 • wydrukowane z systemu IRK dobrowolne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku

Kandydaci przesyłają skany dokumentów za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

w formie papierowej

 • kserokopie dokumentów upoważniających do podjęcia studiów
  (świadectwo dojrzałości, dyplom zawodowy dyplom kwalifikacji zawodowych, olimpiada, itd.),
  poświadczanych za zgodność z oryginałem przy składaniu dokumentów
 • wydrukowaną z systemu IRK i podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem.
 • dowód opłaty za legitymację (22PLN) – dotyczy osób zainteresowanych wyrobieniem nowej legitymacji elektronicznej PŚk; opłatę należy wykonać na właściwe konto bankowe, informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • wydrukowane z systemu IRK i podpisane oświadczenie w sprawie zaległości finansowych i oświadczenie o ukończonym kierunku studiów
 • wydrukowane z systemu IRK dobrowolne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku
 • pełnomocnictwo, w przypadku składania dokumentów przez osobę trzecią

Dokumenty należy złożyć do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji w białych, papierowych teczkach formatu A4, opisanych wg wzoru zamieszczonego obok.

Przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty
 • oryginały dokumentów upoważniających do podjęcia studiów
  (świadectwo dojrzałości, dyplom zawodowy, dyplom kwalifikacji zawodowych, olimpiada, itd.)

Kandydaci na studia drugiego stopnia składają następujące dokumenty

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów, poświadczoną za zgodność z oryginałem przy składaniu dokumentów; na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 może być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów należy złożyć w dziekanacie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego uzyskania, pod rygorem skreślenia z listy studentów.
 • wydrukowaną z systemu IRK i podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem.
 • dowód opłaty za legitymację (22PLN) – nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk; opłatę należy wykonać na właściwe konto bankowe, informacja o numerze konta dostępna jest po zalogowaniu do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • wydrukowane z systemu IRK i podpisane oświadczenie w sprawie zaległości finansowych i oświadczenie o ukończonym kierunku studiów
 • wydrukowane z systemu IRK dobrowolne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku
 • komisja rekrutacyjna może zażądać doręczenia poświadczonych efektów uczenia się lub kształcenia uzyskanych na ukończonym kierunku studiów
 • pełnomocnictwo, w przypadku składania dokumentów przez osobę trzecią

Dokumenty należy złożyć do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji w białych, papierowych teczkach formatu A4, opisanych wg wzoru zamieszczonego obok.

Przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Medycyna pracy

Kandydat nie może podjąć studiów na kierunku, który aktualnie studiuje w Politechnice Świętokrzyskiej w ramach tego samego poziomu studiów.

Na kierunkach, na których wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, w trakcie dokonywania wpisu kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Kandydat ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia przed rozpoczęciem roku akademickiego

Kierunki studiów, na których wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy:

Studia stacjonarne I stopień II stopień
budownictwo +
automatyka i elektrotechnika przemysłowa +
elektrotechnika + +
informatyka + +
teleinformatyka +
elektromobilność +
energetyka +
inżynieria środowiska
inżynieria biomedyczna +
geodezja i kartografia
odnawialne źródła energii

Rekrutacja - krok po pkoku

Studia stacjonarne I stopnia

Rejestracja internetowa kandydatów

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez Internet (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Internetowa Rekrutacja Kandydatów, USOS-IRK). Kandydaci wprowadzają swój adres email, pełniący funkcję identyfikatora oraz hasło dostępu do systemu. Po weryfikacji oraz zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej możliwe jest wprowadzenie danych niezbędnych w procesie kwalifikacyjnym, w tym również danych o wykształceniu. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia poszczególnych pól formularzy, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji. Wprowadzone oceny są weryfikowane z Krajowym Rejestrem Matur. Kolejność wykonania zgłoszenia nie wpływa na pozycję na liście rankingowej.

Wybór kierunku i formy studiów

Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydat może wybrać kilka kierunków studiów, z każdym wiąże się konieczność wykonania dodatkowej opłaty rekrutacyjnej, Dla wszystkich kierunków wynosi ona 85PLN, z wyłączeniem rekrutacji podstawowej na kierunku architektura, dla którego jest równa 150PLN. Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na zasadach odpłatności wykonują opłatę w wysokości odpowiednio 20 lub 35 euro.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci wykonują opłatę rekrutacyjną na wskazany, indywidualny numer rachunku bankowego. Opłata może być dokonana przelewem bankowym, przez Internet lub poprzez wpłatę pocztową. Kandydaci, którzy chcą przyspieszyć aktywację opłaty rekrutacyjnej powinni się skontaktować z sekretarzem komisji rekrutacyjnej właściwej dla wybranego kierunku studiów i na jej adres e-mail przesłać elektroniczne potwierdzenie wykonanej wpłaty. W rekrutacji biorą udział wyłącznie osoby, których opłata została prawidłowo zaksięgowana w systemie rekrutacyjnym. Informacje o stanie konta kandydata są widoczne po zalogowaniu się do USOS-IRK w zakładce Płatności.

Wgranie fotografii w wersji cyfrowej do systemu rekrutacyjnego

Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydaci wgrywają cyfrowe zdjęcie w formacie JPG lub PNG, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie musi być zaakceptowane przez administratora systemu. Pełny opis wymagań wraz z przykładami można znaleźć tutaj.

Egzamin z rysunku odręcznego

Kandydaci na kierunek architektura, w tym również cudzoziemcy, przystępują do egzaminu sprawdzającego predyspozycje do podjęcia studiów.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Rekrutacja na studia stacjonarne prowadzona jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Listy osób zakwalifikowanych na studia będą wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie Uczelni oraz udostępnione na indywidualnym koncie kandydata w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Kryteria punktowe przyjęć na poszczególne kierunki są ustalane corocznie po zakończeniu rejestracji internetowej.

Złożenie dokumentów w formie elektronicznej

Osoby zakwalifikowane na studia, przesyłają za pośrednictwem USOS-IRK, w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji, elektroniczne kopie (skany):
– świadectwa dojrzałości
– wydrukowanej z systemu USOS-IRK i podpisanej ankiety osobowej
– oświadczenia o braku zaległości finansowych i oświadczenia o ukończonym kierunku studiów
– kandydat może złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku
Wszyscy kandydaci wpisani na listę zakwalifikowanych, którzy w wyznaczonym terminie prześlą w formie elektronicznej wszystkie wymagane dokumenty, zostaną przyjęci na studia

Złożenie dokumentów w formie papierowej

Osoby przyjęte na studia składają dokumenty w formie papierowej w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji w siedzibach właściwych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny tutaj. Kandydat może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dokona formalności związanych z wpisem na studia.

Wykonanie i dostarczenie wyników badań lekarskich

Na wskazanych kierunkach kandydaci zakwalifikowani na studia otrzymają imienne skierowanie na bezpłatne badania lekarskie. Zaświadczenia stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wskazanym kierunku należy dostarczyć do właściwych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych lub dziekanatów przed rozpoczęciem roku akademickiego. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku, może być na ten kierunek nieprzyjęty.

Studia stacjonarne II stopnia

Rejestracja internetowa kandydatów

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez Internet (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Internetowa Rekrutacja Kandydatów, USOS-IRK). Kandydaci wprowadzają swój adres email, pełniący funkcję identyfikatora oraz hasło dostępu do systemu. Po weryfikacji oraz zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej możliwe jest wprowadzenie danych niezbędnych w procesie kwalifikacyjnym, w tym również danych o wykształceniu. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia poszczególnych pól formularzy, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.

Wybór kierunku i formy studiów

Opcja dostępna po zalogowaniu do USOS-IRK. Kandydat może wybrać jeden z kierunków, na który aktualnie prowadzony jest nabór.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci w ramach jednego zgłoszenia dokonują opłaty rekrutacyjnej na wskazany, indywidualny numer konta bankowego. Opłata może być dokonana przelewem bankowym, przez Internet lub poprzez wpłatę pocztową. Kandydaci, którzy chcą przyspieszyć aktywację opłaty rekrutacyjnej powinni się skontaktować z sekretarzem komisji rekrutacyjnej właściwej dla wybranego kierunku studiów i na jej adres e-mail przesłać elektroniczne potwierdzenie wykonanej wpłaty. W rekrutacji biorą udział wyłącznie osoby, których opłata została prawidłowo zaksięgowana w systemie rekrutacyjnym. Informacje o stanie konta kandydata są widoczne po zalogowaniu się do USOS-IRK w zakładce Płatności

Wgranie fotografii w wersji cyfrowej do systemu rekrutacyjnego

Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydaci wgrywają cyfrowe zdjęcie w formacie JPG lub PNG, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Pełny opis wymagań wraz z przykładami można znaleźć tutaj.

Złożenie dokumentów

Kandydaci na studia składają dokumenty w formie papierowej w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji w siedzibach właściwych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny tutaj. Kandydat może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dokona formalności związanych z wpisem na studia.

Rozmowa kwalifikacyjna

Na niektórych kierunkach studiów może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Szczegółowych informacji udzielają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Listy osób przyjętych na studia będą udostępnione wyłącznie na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej oraz indywidualnym koncie kandydata w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji

Informacje dotyczące kierunku Architektura

Dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta w Politechnice Świętokrzyskiej są automatycznie uznawane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI z dnia 13.01.2016 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń.